Con Đường Ngắn Nhất Kết Nối Đam Mê
Tên miền Việt dành cho người Việt.
Hãy nhớ truy cập diễn đàn này bằng địa chỉ :
http://zùa.vn/

Hãy Đăng Nhập Để Có Thể Thấy Các Diễn Đàn Bị Ẩn

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ! BQT


Rao vặt tẹt ga đê
 
Trang ChínhTrợ giúpCalendarGalleryTìm kiếmNhómĐăng kýĐăng NhậpThành viên

Share | 
 

 Một số thủ thuật giúp tăng khả năng tìm kiếm trên Google

Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng Dương
Administrator
avatar

Nam
Tổng số bài gửi : 955
Ngày Sinh Nhật : 10/03/1990
Tuổi : 28
Đến từ : Tây Ninh
Công Việc/ Sở thích : Sinh Viên
Tính Cách : Lạc Quan Yêu Đời - Không Nhí Nhảnh Vì Chưa Có Cơ Hội ^^
Danh Vọng : 2147828147
Được Cảm Ơn : 8
Ngày Đăng Ký : 12/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Một số thủ thuật giúp tăng khả năng tìm kiếm trên Google   2009-10-04, 01:16

Google rõ ràng là m?t công c? tìm ki?m t?t nh?t trên
Internet hi?n nay. Nh?ng ph?n l?n ng??i dùng không t?n d?ng h?t nh?ng
?u ?i?m c?a nó. Ph?i ch?ng b?n m?i ch? gõ vào m?t ho?c hai t? khóa r?i
ch? ??i nh?ng k?t qu? t?t nh?t? ?ó có th? là ph??ng pháp tìm ki?m nhanh
nh?t, nh?ng v?i h?n 3 t? trang web có trong ch? m?c c?a Google thì b?n
s? ph?i n? l?c r?t l?n ?? tìm ra k?t qu? c?n thi?t trong s? các trang
tìm ???c.


Nh?ng Google là m?t công c? ??c bi?t xu?t s?c có th?
giúp cho vi?c khám phá Internet c?a b?n tr? nên d? dàng h?n. Các tùy
ch?n tìm ki?m c?a Google v??t ra kh?i ph?m vi c?a các t? khóa ??n gi?n,
các trang web, và th?m chí là c? nh?ng l?p trình viên c?a nó n?a. Hãy
xem xét t?i m?t s? tùy ch?n ít ???c bi?t t?i c?a Google.


M?o v?t tìm ki?m câu l?nh

S? d?ng m?t câu l?nh ??c bi?t là m?t ph??ng th?c ??
Google nh?n bi?t b?n mu?n h?n ch? vi?c tìm ki?m trong nh?ng thành ph?n
hay nh?ng ??c ?i?m nh?t ??nh c?a các trang web. Google có m?t danh sách
khá ??y ?? các thành ph?n câu l?nh c?a nó t?i www.google.com/help/operators.html. Sau ?ây là m?t s? thao tác cao c?p có th? giúp b?n thu h?p ph?m vi k?t qu? tìm ki?m.


??t “Intitle:” ? ??u c?a m?t t? hay m?t c?m t? truy v?n
(thí d?: intitle: “Three Blind Mice”) s? gi?i h?n k?t qu? tìm ki?m c?a
b?n ch? trong tiêu ?? c?a các trang web.


Còn “Intext:” thì làm cái vi?c ng??c l?i v?i
“intitle:”, nó ch? tìm ki?m trong ph?n v?n b?n n?i dung c?a trang mà b?
qua tiêu ??, các liên k?t v.v “Intext” r?t phù h?p khi b?n mu?n tìm
nh?ng n?i dung th??ng xu?t hi?n trong ??a ch? URL.


“Link:” s? giúp b?n bi?t ???c nh?ng trang nào liên k?t
t?i trang mà b?n quan tâm ho?c nh?ng liên k?t t?i các trang khác trong
trang ?ó. Thí d?, b?n hãy th? gõ: “link:http://www.pcmag.com”.


B?n có th? s? d?ng toán t? “site:” (toán t? này giúp
b?n h?n ch? k?t qu? trong các vùng tên mi?n ? c?p cao nh?t) cùng v?i
“intitle:” ?? tìm ki?m nh?ng ki?u trang nh?t ??nh. Thí d?, hãy tìm các
trang giáo d?c nói v? Mark Twain b?ng cách tìm ki?m v?i: “intitle:”Mark
Twain”site:edu”. Hãy th? nghi?m k?t h?p nhi?u thành ph?n khác; b?n s?
tìm ra m?t vài cách th?c ?? tìm ki?m thông tin h?u hi?u h?n.


Nh?ng d?ch v? ít ???c bi?t ??n c?a Google

Google có m?t s? d?ch v? giúp b?n th?c hi?n m?t vài
công vi?c mà có th? b?n ch?a bao gi? ngh? r?ng có th? s? d?ng Google ??
hoàn thành. Thí d?, tính n?ng máy tính m?i c?a Google (www.google.com/help/features.html#calculator)
cho phép b?n có th? th?c hi?n các phép toán và vi?c chuy?n ??i t? h?p
tìm ki?m. Có m?t thí d? vui, b?n hãy th? v?i truy v?n “Answer to life
the universe and everything”.


Hãy
?? cho Google giúp b?n ki?m tra l?i chính t? v?i các yêu c?u tìm ki?m
c?a b?n. Hãy th? gõ m?t t? ho?c m?t c?m t? sai l?i chính t? vào h?p
tho?i tìm ki?m (thí d?: “thre blund mise”) và Google s? g?i ý cho b?n
cách vi?t thích h?p h?n. Vi?c này không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o; s?
t?t h?n khi t? mà b?n c?n tìm có s?n trong t? ?i?m. Khi b?n mu?n tìm
m?t t? vi?t ?úng chính t?, hãy nhìn xu?ng trang k?t qu?, n?i l?p l?i
yêu c?u tìm ki?m c?a b?n. (N?u b?n ?ang tìm ki?m v?i “three blind
mice”, phía d??i c?a s? tìm ki?m s? xu?t hi?n m?t thông báo d?ng nh?
“Search the web for “three blind mice”). B?n s? phát hi?n ???c mình có
th? b?m chu?t vào m?i t? trong c?m t? ?ó ?? bi?t ???c ??nh ngh?a c?a nó
trong t? ?i?n.


M? r?ng kh? n?ng tìm ki?m

Google còn ??a ra m?t s? d?ch v? giúp b?n làm rõ h?n
tìm ki?m c?a mình. Google Groups (http:// groups.google.com) l?p ch?
m?c hàng tri?u các thông ?i?p t? các cu?c th?o lu?n trên Usenet t?
nhi?u th?p k? nay. Google th?m chí còn giúp cho vi?c mua s?m c?a b?n
v?i 2 công c?: Froogle (http://froogle.google.com/), v?i ch? m?c các hàng hóa t? các c?a hi?u tr?c tuy?n, và Google Catalogs (http://catalogs.google.com/),
v?i nhi?u s?n ph?m n?i b?t t? h?n 6.000 trang catalogs trong m?t ch?
m?c tìm ki?m ???c. B?n có th? tìm ???c danh sách ??y ?? các công c? và
d?ch v? c?a Google t?i.


Có th? b?n ?ã quen s? d?ng Google thông qua trình duy?t
c?a mình. V?y ?ã bao gi? b?n ngh? t?i vi?c s? d?ng Google bên ngoài
trình duy?t c?a mình ch?a?


Google Alert (http://www.googlealert.com/)
s? giám sát các ?i?u ki?n tìm ki?m c?a b?n và s? g?i th? ?i?n t? thông
báo cho b?n bi?t thông tin v? nh?ng b? sung m?i vào ch? m?c c?a google.
(Google Alert không ph?i là chi nhánh c?a Google; nó s? d?ng các hàm
d?ch v? Web API c?a Google ?? th?c hi?n tìm ki?m c?a nó). N?u b?n quan
tâm t?i nh?ng câu chuy?n m?i h?n là nh?ng n?i dung Web chung chung, hãy
th? xem xét b?n beta c?a Google News Alerts (www.google.com/newsalerts).
D?ch v? này (là m?t chi nhánh c?a Google) s? giám sát t?i 50 truy v?n
trong m?i ??a ch? e-mail và s? g?i cho b?n thông tin v? nh?ng câu
chuy?n m?i phù h?p v?i truy v?n c?a b?n. (G?i ý: Hãy s? d?ng các thành
ph?n câu l?nh “intitle:” và “source:” v?i Google News ?? gi?i h?n s?
thông báo mà b?n nh?n ???c).


Trong n?m 2002, Google ?ã ??a ra các hàm Google API
(giao di?n l?p trình ?ng d?ng), m?t ph??ng th?c giúp các l?p trình viên
có th? ti?p c?n các k?t qu? t? c? ch? tìm ki?m c?a Google mà không vi
ph?m các ?i?u kho?n c?a Google. R?t nhi?u ng??i ?ã t?o ???c các ?ng
d?ng h?u ích (và ?ôi lúc không h?u ích l?m nh?ng thú v?) không có s?n ?
Google, mà ?i?n hình là Google Alert. V?i r?t nhi?u ?ng d?ng, b?n s?
ph?i c?n khóa API, hi?n có mi?n phí t?i www.google.com/apis.


V?i r?t nhi?u ??c tính tìm ki?m khác nhau c?a mình,
Google ?ã v??t xa kh?i m?t công c? tìm ki?m thông th??ng. Hãy th?
nghi?m m?t s? m?o ???c ??a ra trên ?ây, b?n s? b? ng?c nhiên v?i s?
l??ng các ph??ng th?c khác nhau mà Google làm t?ng hi?u qu? công vi?c
tìm ki?m trên m?ng c?a b?n.


Tìm ki?m trong m?t kho?ng th?i gian

Daterange: (ngày b?t ??u - ngày k?t thúc). B?n có th?
gi?i h?n tìm ki?m c?a mình trong s? các trang ???c l?p ch? m?c trong
m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh. Daterange: s? tìm ki?m v?i th?i gian là
khi các trang ???c l?p ch? m?c, ch? không ph?i th?i gian các trang ?ó
???c t?o ra. Toán t? này có th? giúp b?n ch?c ch?n r?ng k?t q?a thu
???c s? là nh?ng n?i dung m?i, ho?c b?n có th? s? d?ng nó ?? lo?i t?
nh?ng ch? ?? m?i t?o mà t?p trung vào tìm ki?m nh?ng k?t qu? c? h?n.


Thêm m?t s? ?ng d?ng Google API

Staggernation cung c?p 3 công c? d?a trên các hàm
Google AIP. Công c? tìm ki?m Web theo nh?ng máy ch? Google API (GAWSH)
s? cung c?p m?t danh sách nh?ng máy ch? Web mà b?n c?n tìm (www.staggernation.com/gawsh).
Khi b?n b?m vào hình tam giác bên c?nh m?i tên máy ch?, b?n s? nh?n
???c m?t danh sách k?t qu? v? máy ch? ?ó. Còn công c? phác th?o trình
duy?t liên quan Google API (GARBO) thì ph?c t?p h?n m?t chút: B?n ph?i
l?a ch?n k?t qu? mình mu?n tìm là nh?ng trang có liên quan t?i ??a ch?
URL mà b?n nh?p vào ?ó hay là nh?ng trang liên k?t t?i ??a ch? ?ó (www.staggernation.com/garbo/).
B?m vào hình tam giác bên c?nh m?i ??a ch? URL, b?n s? nh?n ???c m?t
danh sách các trang liên k?t ho?c có liên quan t?i ??a ch? này. Còn
CapeMail là m?t ?ng d?ng tìm ki?m th? ?i?n t? cho phép b?n g?i m?t th?
?i?n t? t?i google@capeclear.com
v?i tiêu ?? c?a th? chính là n?i dung truy v?n c?a b?n. Sau ?ó b?n s?
nh?n ???c 10 k?t qu? ??u tiên. Có th? b?n ch?ng c?n dùng t?i nó hàng
ngày, nh?ng n?u ?i?n tho?i di ??ng c?a b?n có kh? n?ng g?i e-mail mà
không duy?t web ???c, thì ?ây c?ng là m?t ??a ch? h?u ích mà b?n nên
bi?t.

Theo
PC Magazine


Administrator - HoàngDương

Hoang Duong
Về Đầu Trang Go down
http://thienduong.vn/
 
Một số thủ thuật giúp tăng khả năng tìm kiếm trên Google
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Phân tích một số chỉ số thuộc tính khó hiểu game võ lâm truyền kỳ mobile cho anh em nào chưa biết (bí kíp cày vltkm)
» Đánh giá ROTK: The Legend of CaoCao – Xứng danh siêu phẩm chuẩn chiến thuật trên mobile!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Con Đường Ngắn Nhất Kết Nối Đam Mê :: Xóm Công Nghệ :: Thủ Thuật-
Chuyển đến